Tăng phô TRA
Tăng phô TRA
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

TĂNG PHÔ LOẠI VUÔNG VỚI CHỨNG NHẬN CE

Tăng phô 12V/10W TRA-10VA

Tăng phô 12V/20W TRA-20VA

Tăng phô 12V/50W TRA-50VA

Tăng phô 12V/105W TRA-105VA

Tăng phô 12V/150W TRA-150VA

Tăng phô 12V/200W TRA-200VA

Tăng phô 12V/300W TRA-300VA

Tăng phô 12V/400W TRA-400VA

Tăng phô 12V/500W TRA-500VA

  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download