Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện thay thế