Vật liệu lọc

Mỗi cột lọc cần vật liệu lọc khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Emaux cung cấp vật liệu lọc mới nhất, tạo ra hiệu quả lọc tốt hơn so với vật liệu lọc truyền thống.