Emaux Splash Show 2016

Emaux đã tổ chức triển lãm thành công trong chương trình Splash Show 2016 tại Gold Coast, Australia. Có rất nhiều ý kiến phản hồi về Bơm đa tốc ….